Policy

 

Polityka prywatności

Business Online Services sp. z o.o.

Obowiązuje od 23.02.2021

 

WSTĘP

Business Online Services sp. z o.o. (dalej „BOS”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Udostępnienie niniejszej Polityki Prywatności Business Online Services sp. z o.o. (dalej „Polityka Prywatności”) stanowi realizację naszych obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

W ramach Polityki Prywatności chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • osób odwiedzających i korzystających z funkcjonalności serwisu internetowego, dostępnego pod adresem bosflow.com (dalej „Serwis”);
 • osób kontaktujących się z BOS w formie korespondencji tradycyjnej, korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, komunikatory internetowe) lub telefonicznie;
 • klientów lub partnerów biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentantów, osób kontaktowych lub pracowników klientów/partnerów biznesowych prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego;
 • osób odwiedzających naszą siedzibę;
 • kandydatów do

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Online Services sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 73, 00 – 112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000340328, NIP 554-285-33-80.

DANE KONTAKTOWE

Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem:

 • komunikacji e-mail wysłanej na adres: biuro@bosflow.com;
 • korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres naszej siedziby wskazany powyżej;
 • komunikacji telefonicznej, pod numerem: +48 52 320 95

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Serwis internetowy

W ramach Serwisu gromadzimy i przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług elektronicznych oraz zapewniających możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności naszej strony internetowej. Kategorie informacji zbieranych w ramach Serwisu obejmują, w szczególności:

 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie;
 • typ i język przeglądarki;
 • data i godzina zapytania;
 • liczba wysyłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania;
 • dane podane przez użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, temat wiadomości oraz treść zapytania;
 • informacje zapisane w plikach cookie, logach systemowych, adresie IP użytkownika, czasie spędzonym na stronie internetowej oraz interakcjach z treściami zamieszczonymi w

Więcej szczegółów związanych z zasadami przetwarzania informacji zbieranych w ramach Serwisu znajdziesz w Polityce cookies – stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

Współpraca biznesowa

W związku z naszą działalnością zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przedsiębiorców będących naszymi klientami lub partnerami biznesowymi, a także reprezentantów, osób kontaktowych lub pracowników naszych klientów lub partnerów biznesowych działających w formie spółek prawa handlowego lub innych jednostek organizacyjnych.

Zakres danych, które gromadzimy w ramach współpracy biznesowej zależy od jej rodzaju i formy. Zwykle zbieramy podstawowe informacje pozwalające na zawarcie i wykonywanie umowy o współpracę, takie jak dane kontaktowe, informacje o prowadzonej działalności, informacje o reprezentantach i osobach kontaktowych, szczegóły biznesowe oraz informacje związane z prowadzoną korespondencją lub komunikacją.

Rekrutacja

W związku z procesami rekrutacyjnymi przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W procesie rekrutacji możemy żądać podania danych wymaganych przez art. 22[1] Kodeksu pracy. W trakcie rekrutacji mogą Państwo zdecydować się na dobrowolne podanie nam innych informacji.

Dane osobowe kandydatów do pracy są gromadzone w związku z aktualnymi ogłoszeniami o pracę zamieszczonymi w Serwisie, zewnętrznych portalach rekrutacyjnych, naszą współpracą z agencjami zatrudnienia i head hunterami oraz programami poleceń.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, związanych z odmiennymi podstawami prawnymi.

Przetwarzanie w ramach Serwisu

 • Świadczenie usług. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia dostępu i świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Marketing. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z promocją naszych usług. W ramach Serwisu korzystamy z technologii umożliwiającej nam tzw. profilowanie, a więc analizę i ocenę tego, jakimi treściami są Państwo zainteresowani. Na podstawie przeprowadzonych analiz możemy wyświetlać Państwu odpowiednio dopasowane reklamy. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na komunikację marketingową lub dokonania subskrypcji naszego newslettera, będziemy również kierować do Państwa odpowiednie treści handlowe związane z promocją naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub Państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Analizy i statystyki. Przetwarzamy Państwa dane w celach analitycznych i statystycznych. W tych celach wykorzystujemy m.in. informacje o liczbie wejść i czasie spędzonym przez użytkowników na naszych stronach internetowych. Przetwarzanie podstawowych informacji związanych z analizami i operacjami statystycznymi opiera się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z rozwojem i utrzymaniem Serwisu (art. 6 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania niektórych narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, możemy poprosić Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Bezpieczeństwo i sprawne działanie Serwisu. Aktywność użytkowników Serwisu jest rejestrowana w logach systemowych pozwalających na chronologiczne zapisywanie informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego odpowiadającego za poprawne i bezpieczne działanie naszych stron internetowych. Informacje przechowywane w logach systemowych są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, zapewniających sprawne działanie Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które mogą zostać zapisane w związku z logami systemowymi jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu dostępu do bezpiecznego i sprawnego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy biznesowej

 • Zawarcie lub wykonanie umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przygotowaniem oferty, podpisaniem odpowiedniej umowy o współpracę lub – gdy umowa została zawarta – realizacji jej postanowień. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w takich przypadkach niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo pełnomocnikami, osobami kontaktowymi lub pracownikami/współpracownikami naszych klientów, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z obsługą klienta, który pragnie nawiązać z nami współpracę biznesową lub podpisał odpowiednią umową o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prowadzenie działalności marketingowej. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych BOS, w tym promocji naszych produktów i usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz połączeń telefonicznych. Podstawą prawną naszych działań marketingowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z promocją marki BOS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prowadzenie działań marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub połączeń telefonicznych wymaga udzielania przez Państwa odrębnej zgody na komunikację. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym
 • Prowadzenie analiz i działań statystycznych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach wewnętrznych analiz biznesowych i statystycznych związanych z działaniem usług oferowanych przez BOS lub obsługi naszych klientów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z wewnętrznymi analizami biznesowymi BOS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Realizacja obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją naszych obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obsługa korespondencji:

 • Korespondencja i rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z BOS we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną rekrutacją

 • Podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy. W tym celu przetwarzamy informacje przekazywane w korespondencji związanej z procesem rekrutacyjnym oraz ustaleniami warunków współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Realizacja obowiązków ustawowych. W sytuacji, gdy podstawą zatrudnienia ma być umowa o pracę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu pracy, realizując tym samym obowiązki ciążące na pracodawcy. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków wynikających z odrębnych ustaw. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takich przypadkach realizacja obowiązków ustawowych BOS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Przetwarzanie innych danych w procesie rekrutacji. W celu prowadzenia rekrutacji w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa lub danych wykraczających poza dane wymagane przez nas do zawarcia umowy, a także do celów naszych przyszłych rekrutacji przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, którą można w dowolnym momencie wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH

Formularze serwisu internetowego

W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.

Dokładamy również starań, aby przekazywać Państwu stosowne informacje o tym, które z danych osobowych są obowiązkowe, a które mogą zostać podane dodatkowo. Wspomniane informacje przekazujemy w formie odpowiednich oznaczeń w ramach serwisu (np. gwiazdki przy konkretnych polach formularza kontaktowego).

Informacje podawane w korespondencji, wymagane do podpisania lub wykonania umowy oraz związane z rekrutacją

W przypadku prowadzenia korespondencji, podpisywania umów lub uczestniczenia w procesie rekrutacji, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań związanych z wskazanymi celami przetwarzania.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, zawarcia lub wykonania umowy lub wzięcia udziału w rekrutacji, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie tej usługi, zawarcie lub wykonanie umowy, prowadzenie korespondencji, udział w szkoleniu/wydarzeniu lub w rekrutacji albo wejście na teren monitorowany.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresów przez jakie przetwarzamy określone kategorie danych osobowych prosimy o skontaktowanie się BOS za pomocą odpowiedniego kanału komunikacji.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych odbiorców Państwa danych osobowych:

 • Dostawca domeny bosflow.com – home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • Hostingodawca – ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
 • Dostawca usług telekomunikacyjnych – P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 • Dostawca usług CRM – Pipedrive OÜ, Mustamäe tee 3a, Tallinn 10615, Estonia
 • Dostawca komunikatora i usługi wysyłania newslettera – User.com Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
 • Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego

Jednocześnie BOS realizuje działania marketingowe na podstawie udzielonej zgody na rzecz następujących podmiotów trzecich:

 • Varsovia Capital Sp. z o.o., ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa, NIP: 7010119373, REGON: 141387449, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
 • Extreme Robotics Lab Sp. z o.o., ul. Krakowska 4/3, 85-045 Bydgoszcz, NIP: 9671434894, REGON: 385884207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833442.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na komunikację marketingową, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Z tego powodu BOS przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ

W każdym momencie mają Państwo możliwość uzyskania informacji na temat odpowiednich środków ochrony stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w zakładce kontakt.

Z uwagi na to, że aktualnie w ramach Serwisu korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

BOS przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy również o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników BOS, a systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych zapewniały ich dostępność, integralność i poufność.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by wszyscy z naszych podwykonawców i podmiotów współpracujących dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie BOS

OBOWIĄZYWANIE

Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI – POLITYKA COOKIES

§ 1.

PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie Serwisu do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie ograniczone.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do Twoich preferencji. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po zakończeniu

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

§ 2.

PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

 • uwierzytelnianie dostępu,
 • utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
 • zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

§ 3.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację użytkownika,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzających Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Wykorzystujemy pliki cookie administrowane przez Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Wykorzystujemy pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia Twojego konta w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem w Serwisie (o ile udostępniamy taką funkcjonalność i o ile korzystasz z tego konta. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj:

§ 4.

ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj:

Internet Explorer Firefox

Chrome

Opera

Safari

§ 5.

PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

§ 6.

TAGI PIXELOWE

Wykorzystujemy stosowaną przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone technologię tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj:

Facebook – Zasady ochrony prywatności na Facebooku, Zasady dotyczące danych, Pliki cookie i pozostałe technologie pamięci, Zarządzanie prywatnością.

§ 7.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.