moduł bosflow
Konfigurator procesów i klasyfikacja dokumentów

Konfigurator procesów i klasyfikacja dokumentów

Bosflow oparty jest o low-codową platformę, która umożliwia definiowanie i modelowanie w systemie dowolnych procesów biznesowych. Modeler procesów i kreator formularzy pozwalają w przystępny sposób, bez znajomości języków programowania projektować formularze i określać przebieg procesów.

System posiada również wbudowany moduł OCR, który rozpoznaje tekst na skanowanych i wprowadzanych do systemu dokumentach. Dzięki temu możliwe jest indeksowanie zawartości tekstowej dokumentu w wyszukiwarce, w celu umożliwienia jego łatwego wyszukania w elektronicznym rejestrze. Na podstawie odczytanej przez OCR zawartości tekstowej, każdy dokument może być automatycznie zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii.

Korzyści:

  • możliwość odwzorowania w systemie indywidualnych procesów biznesowych
  • standaryzacja czynności w ramach określonych wcześniej ścieżek postępowania
  • przyspieszenie procesów biznesowych dzięki automatyzacji działań
  • szybkie wyszukiwanie dokumentu po jego treści lub zarejestrowanych metadanych

Kreator formularzy

W kreatorze formularzy możliwe jest przygotowywanie elektronicznych formularzy, idealnie dopasowanych do potrzeb danej organizacji i określanie reguł ich walidacji. Formularze te wypełniane są w trakcie przebiegu procesu biznesowego. Kreator posiada pola standardowe: tekstowe, liczbowe, wyboru lub określające datę, jak też predefiniowane słowniki systemowe. Daje również możliwość tworzenia własnych pól oraz słowników.

Modeler procesów

Tworzenie procesu biznesowego odbywa się w formie graficznej i polega na określeniu ścieżek przepływu spraw i dokumentów pomiędzy poszczególnymi etapami oraz warunków przejścia do następnego kroku. Modeler umożliwia definiowanie wykonawców danego etapu, czasu na realizację poszczególnego etapu i informacji koniecznych do uzupełnienia na każdym z nich. Obsługuje również podprocesy, równoległe ścieżki obiegu i wersjonowanie procesów.

OCR faktur

OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków jest nieocenioną pomocą w digitalizacji papierowych faktur. Zawarte w systemie algorytmy potrafią odczytać kluczowe dane umieszczone na fakturze, takie jak np. numer rachunku bankowego, NIP, data sprzedaży, sposób płatności, numer faktury czy jej wartość. Rozpoznane dane są automatycznie uzupełniane w polach formularza rejestracji faktury, co skraca czas jej wprowadzania do systemu.

OCR i klasyfikacja dokumentów

Funkcja rozpoznawania tekstu, jest niezastąpioną pomocą w procesie klasyfikacji dokumentów. Dzięki zastosowanym algorytmom ekstrakcji danych system jest w stanie samodzielnie klasyfikować dokumenty. W organizacjach występuje szereg różnego rodzaju dokumentów, które mogą być automatycznie klasyfikowane, a odczytane z nich dane wprowadzane do dedykowanych formularzy przypisanych do właściwych procesów biznesowych.
300
299
51
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Moduły i procesy niestandardowe

W Bosflow możliwe jest zamodelowanie praktycznie każdego procesu biznesowego. Poza predefiniowanymi, najczęściej wdrażanymi modułami i procesami jak kancelaria, obieg faktur czy wnioski urlopowe każda organizacja posiada charakterystyczne dla niej procesy biznesowe, które można odzwierciedlić w systemie. Bosflow stanowi również doskonałe repozytorium ważnych dla danej organizacji typów dokumentów, w którym dla każdego z nich można zaimplementować w systemie dedykowany rejestr.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja to obszary, które praktycznie zawsze w pierwszej kolejności są objęte automatyzacją procesów i elektronicznym obiegiem dokumentów. To właśnie do kancelarii lub sekretariatu trafia różnymi kanałami większość dokumentów spoza organizacji, jak też z tego miejsca są one wysyłane do podmiotów zewnętrznych. Kancelaria i działy administracyjne odpowiadają też za wewnętrzną dystrybucję dokumentów, ich archiwizację oraz planowanie i organizację pracy w jednostce. Automatyzacja procesów w tych obszarach wpływa na sprawne funkcjonowanie całej organizacji oraz pozytywne postrzeganie jej przez podmioty zewnętrzne.

Zobacz więcej