moduł bosflow
Konfigurator procesów i klasyfikacja dokumentów

Konfigurator procesów i klasyfikacja dokumentów

Bosflow oparty jest o low-codową platformę, która umożliwia definiowanie i modelowanie w systemie dowolnych procesów biznesowych. Modeler procesów i kreator formularzy pozwalają w przystępny sposób, bez znajomości języków programowania projektować formularze i określać przebieg procesów.

System posiada również wbudowany moduł OCR, który rozpoznaje tekst na skanowanych i wprowadzanych do systemu dokumentach. Dzięki temu możliwe jest indeksowanie zawartości tekstowej dokumentu w wyszukiwarce, w celu umożliwienia jego łatwego wyszukania w elektronicznym rejestrze. Na podstawie odczytanej przez OCR zawartości tekstowej, każdy dokument może być automatycznie zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii.

Korzyści:

  • możliwość odwzorowania w systemie indywidualnych procesów biznesowych
  • standaryzacja czynności w ramach określonych wcześniej ścieżek postępowania
  • przyspieszenie procesów biznesowych dzięki automatyzacji działań
  • szybkie wyszukiwanie dokumentu po jego treści lub zarejestrowanych metadanych

Kreator formularzy

W kreatorze formularzy możliwe jest przygotowywanie elektronicznych formularzy, idealnie dopasowanych do potrzeb danej organizacji i określanie reguł ich walidacji. Formularze te wypełniane są w trakcie przebiegu procesu biznesowego. Kreator posiada pola standardowe: tekstowe, liczbowe, wyboru lub określające datę, jak też predefiniowane słowniki systemowe. Daje również możliwość tworzenia własnych pól oraz słowników.

Modeler procesów

Tworzenie procesu biznesowego odbywa się w formie graficznej i polega na określeniu ścieżek przepływu spraw i dokumentów pomiędzy poszczególnymi etapami oraz warunków przejścia do następnego kroku. Modeler umożliwia definiowanie wykonawców danego etapu, czasu na realizację poszczególnego etapu i informacji koniecznych do uzupełnienia na każdym z nich. Obsługuje również podprocesy, równoległe ścieżki obiegu i wersjonowanie procesów.

OCR faktur

OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków jest nieocenioną pomocą w digitalizacji papierowych faktur. Zawarte w systemie algorytmy potrafią odczytać kluczowe dane umieszczone na fakturze, takie jak np. numer rachunku bankowego, NIP, data sprzedaży, sposób płatności, numer faktury czy jej wartość. Rozpoznane dane są automatycznie uzupełniane w polach formularza rejestracji faktury, co skraca czas jej wprowadzania do systemu.

OCR i klasyfikacja dokumentów

Funkcja rozpoznawania tekstu, jest niezastąpioną pomocą w procesie klasyfikacji dokumentów. Dzięki zastosowanym algorytmom ekstrakcji danych system jest w stanie samodzielnie klasyfikować dokumenty. W organizacjach występuje szereg różnego rodzaju dokumentów, które mogą być automatycznie klasyfikowane, a odczytane z nich dane wprowadzane do dedykowanych formularzy przypisanych do właściwych procesów biznesowych.
298
302
296
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Administrowanie systemem

Większość Klientów posiada u siebie wysokiej klasy specjalistów IT, dlatego optymalizując koszty oczekuje dostarczenia systemu, którym będzie mogła samodzielnie administrować i zarządzać. Bosflow daje możliwości szerokiego parametryzowania i konfigurowania systemu przez przeszkolonych administratorów. Również modelowanie nowych, indywidualnych procesów biznesowych z wykorzystaniem kreatora formularzy i modelera procesów może być dostępne dla administratora i innych uprawnionych użytkowników systemu.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie zaopatrzeniem

Moduł zarządzania zaopatrzeniem pozwala na synchronizację i optymalizację procesów zakupowych materiałów, produktów i usług, które mają miejsce w organizacji. System prowadzi użytkowników przez całą ścieżkę – od złożenia zapotrzebowania, jego weryfikację i akceptację, po ewentualne wydanie produktu z magazynu lub uruchomienie procesu o nowy zakup, aż po złożenie zamówienia do dostawcy na bazie wcześniej zawartej umowy. W przypadku jednostek publicznych zebrane i skonsolidowane wnioski zakupowe mogą uruchamiać wnioski o wszczęcie postępowania publicznego.

Dostęp do pełnej analityki historycznych wniosków pozwala świadomie akceptować nowe wnioski złożone w systemie, a ich konsolidacja w jedno zamówienie do dostawcy lub wniosek o wszczęcie postępowania pozwala na optymalizację procesów zakupowych. Dzięki możliwej integracji systemu Bosflow z systemem magazynowym i systemami dostawców procesy zakupowe mogą odbywać się niemal całkowicie automatycznie. Procesy związane z zaopatrzeniem wdrażamy w pełnym lub wybranym zakresie w zależności od obowiązującej w organizacji polityki zakupowej oraz jej potrzeb i charakteru działalności.

Zobacz więcej