moduł bosflow
Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

Obszar związany z zarządzaniem finansami to jeden z kluczowych z punktu widzenia organizacji obszarów związanych z automatyzacją procesów i obiegiem dokumentów. Wdrożenie procesów dotyczących dokumentów finansowych ma realny wpływ efektywność zarządzania finansami jednostki. System umożliwia kontrolę krzyżową dokumentów poprzez wiązanie faktur z zamówieniami, umowami, wnioskami o wszczęcie postępowania, projektami i pozycjami budżetowymi, których one dotyczą. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić stopień realizacji danej umowy, projektu czy obciążenie danej pozycji budżetowej.

Korzyści:

  • bieżące planowanie płatności od momentu wprowadzenia faktur do systemu
  • eliminacja przypadków zaginięcia dokumentów finansowych
  • skrócenie czasu obiegu faktury z ok. dwóch tygodni do 2-4 dni
  • kontrola krzyżowa dokumentów
  • bieżące monitorowanie stopnia realizacji umów
  • kontrola limitów budżetowych w czasie rzeczywistym

Obieg faktur

System obsługuje proces od rejestracji faktury, przez opis merytoryczny i akceptację, po jej przekazanie do systemu FK. W zależności od typu faktury, jej wartości lub potrzeby powiązania z innymi dokumentami tworzone są dedykowane procesy obiegu. Rozpisanie kosztów odbywa się w oparciu o pobrany z systemu FK plan kont lub klucze podziałowe. Zakończenie procesu to przekazanie faktury do systemu FK i wygenerowanie metryki dokumentu.

Obieg i rozliczanie zaliczek

Moduł umożliwia składanie wniosków o zaliczki stałe i jednorazowe, ich akceptację i wypłatę. W przypadku zaliczek stałych system umożliwia utrzymywanie stałego poziomu zaliczek i automatyczne generowanie dokumentów niezbędnych do jego uzupełnienia. Na etapie rozliczenia zaliczki możliwe jest powiązanie jej z dotyczącymi jej fakturami bez potrzeby osobnego dekretowania, akceptacji i opisu dokumentów rozliczonych zaliczką.

Rozliczenie umów i kontraktów

Na etapie opisu merytorycznego faktury do wcześniej zarejestrowanej w systemie umowy, przypisywane są koszty, które obciążają wartość umowy. Na tej podstawie monitorowany jest poziom realizacji umowy, a system generuje przypomnienia związane ze zdefiniowanymi wcześniej progami przekroczenia stopnia realizacji danej umowy. Z poziomu teczki umowy dostępne są wszystkie faktury z nią powiązane.

Rozliczanie i monitoring budżetów

Moduł usprawnia kontrolę wykonania budżetów jednostki, wydziałowych czy też projektowych. Czynności wykonywane w systemie: zgłaszanie zapotrzebowania, rejestracja umów, opisywanie merytoryczne faktur - mogą obciążać odpowiednią pozycję budżetową. Śledzenie spraw „w realizacji” i ujmowanie ich w czasie rzeczywistym w rozliczeniu pozostającego do wykorzystania budżetu redukuje ryzyko nieświadomego przekroczenia limitu budżetowego.
297
299
304
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Zarządzanie personelem

Moduł zarządzania personelem jest jednym z nielicznych modułów, który dotyczy wszystkich pracowników danej organizacji. Z uwagi na to, efekty jego wdrożenia oraz wynikające z niego korzyści są odczuwalne przez najszersze grono użytkowników. Bosflow zapewnia obsługę zarówno twardych, jak i miękkich procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Pełną efektywność systemu uzyskujemy dzięki integracji z funkcjonującym u Klienta systemem kadrowo-płacowym.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Integracje Bosflow

Integracje z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami są nieodłącznym elementem wdrożenia systemu Bosflow. Na bieżąco implementujemy w systemie integracje ze wszystkimi obowiązkowymi dla podmiotów publicznych rozwiązaniami, takimi jak e-PUAP czy PEF. Realizujemy również integracje dedykowane dla poszczególnych Klientów z posiadanymi przez nich rozwiązaniami, w tym przede wszystkim z systemami finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi i dziedzinowymi. Na swoim koncie mamy wdrożone i funkcjonujące integracje z wieloma systemami ERP, między innymi: Infomedica, SIMPLE.ERP, Symfonia, Impuls EVO.

Zobacz więcej