moduł bosflow
Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem

Moduł zarządzania personelem jest jednym z nielicznych modułów, który dotyczy wszystkich pracowników danej organizacji. Z uwagi na to, efekty jego wdrożenia oraz wynikające z niego korzyści są odczuwalne przez najszersze grono użytkowników. Bosflow zapewnia obsługę zarówno twardych, jak i miękkich procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Pełną efektywność systemu uzyskujemy dzięki integracji z funkcjonującym u Klienta systemem kadrowo-płacowym.

Korzyści:

  • bieżący dostęp do informacji kadrowych dla pracowników
  • istotne odciążenie działu kadr
  • eliminacja ogromnej liczby papierowych dokumentów kadrowych krążących po organizacji
  • sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi

Obsługa urlopów i nieobecności

Bosflow obsługuje wnioski o wszystkie rodzaje urlopów i nieobecności, jak też plany urlopowe i wnioski o opiekę nad dzieckiem. Wnioski urlopowe mogą być rozpisywane w dniach, godzinach i minutach. Złożenie wniosku przez pracownika uruchamia automatyczną, zdefiniowaną ścieżkę obiegu i akceptacji dokumentu. Podgląd wszystkich złożonych wniosków prezentowany jest w formie przejrzystego kalendarza.

Obieg wniosków wyjazdowych i rozliczanie delegacji

Boflow realizuje procesy związane ze składaniem wniosków wyjazdowych na delegacje krajowe i zagraniczne, a następnie ich późniejsze rozliczanie. Moduł zawiera funkcje związane z obsługą zaliczek w wielu walutach. Wbudowane słowniki krajów, aktualnych stawek diet, ryczałtów noclegowych i dojazdowych oraz automatyczne wyliczanie wysokości diet czy kilometrówki pozwalają na niezwykle szybkie rozliczenie odbytej podróży

Obieg wniosków kadrowych

Bosflow umożliwia implementację różnego rodzaju wniosków kadrowych, które wymagają złożenia wniosku na dedykowanym formularzu, przejścia procesu jego uzupełnienia o określone informacje i uzyskania akceptacji. Mogą to być wnioski o: zatrudnienie, nadgodziny, odbiór nadgodzin, rozwiązanie umowy, przyznanie premii, zmianę warunków pracy, stanowiska, wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia, przystąpienie do PPK lub karty obiegowe.

Ocena pracownicza

Moduł umożliwia tworzenie różnego rodzaju arkuszy oceny pracowniczej przeznaczonych dla różnych grup pracowniczych: okresowych, adaptacyjnych i opartych na modelach kompetencyjnych. Proces oceny realizowany jest według zdefiniowanej i zamodelowanej w systemie ścieżki. Automatyczne przeliczanie oceny, konieczność uzasadniania ocen skrajnych oraz możliwość rekomendowania dalszych działań z pozwalają na sprawne procesowanie ocen.

Elektroniczne akta osobowe pracowników

Zapewniają zgodne z przepisami prawa prowadzenie akt osobowych pracowników w wersji elektronicznej. System umożliwia masowe wprowadzanie dokumentów do teczek pracowniczych. Na podstawie wbudowanego modułu OCR oraz mechanizmów ekstrakcji danych wstępnie klasyfikuje dokumenty i przypisuje je do odpowiednich kategorii (świadectwo pracy, nagana) i teczek (A, B, C lub D). Moduł usprawnia digitalizację teczek pracowniczych.

Portal pracowniczy

Umożliwia samoobsługę pracowniczą w zakresie spraw kadrowych odciążając pracowników działu kadr. Jest narzędziem do prezentacji danych i przekazywania informacji z systemu kadrowo-płacowego oraz służy do komunikacji pomiędzy pracownikami, a działem kadr. Pracownicy otrzymują dostęp do wybranych danych pracowniczych zarejestrowanych w systemie kadrowo-płacowym. Mogą też pobierać przez portal PIT-y lub paski wynagrodzeń.

Ankiety

Ankiety pozwalają poznać opinie pracowników w różnych kwestiach i znakomicie usprawniają zarządzanie zasobami ludzkimi. W systemie możliwe jest stworzenie niemal dowolnej ankiety opartej na pytaniach jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, otwartych lub punktowanych, z komentarzem lub bez. Wyniki ocen i statystyki poszczególnych pytań przedstawiane są w formie czytelnych raportów.
304
296
298
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Integracje Bosflow

Integracje z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami są nieodłącznym elementem wdrożenia systemu Bosflow. Na bieżąco implementujemy w systemie integracje ze wszystkimi obowiązkowymi dla podmiotów publicznych rozwiązaniami, takimi jak e-PUAP czy PEF. Realizujemy również integracje dedykowane dla poszczególnych Klientów z posiadanymi przez nich rozwiązaniami, w tym przede wszystkim z systemami finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi i dziedzinowymi. Na swoim koncie mamy wdrożone i funkcjonujące integracje z wieloma systemami ERP, między innymi: Infomedica, SIMPLE.ERP, Symfonia, Impuls EVO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie zaopatrzeniem

Moduł zarządzania zaopatrzeniem pozwala na synchronizację i optymalizację procesów zakupowych materiałów, produktów i usług, które mają miejsce w organizacji. System prowadzi użytkowników przez całą ścieżkę – od złożenia zapotrzebowania, jego weryfikację i akceptację, po ewentualne wydanie produktu z magazynu lub uruchomienie procesu o nowy zakup, aż po złożenie zamówienia do dostawcy na bazie wcześniej zawartej umowy. W przypadku jednostek publicznych zebrane i skonsolidowane wnioski zakupowe mogą uruchamiać wnioski o wszczęcie postępowania publicznego.

Dostęp do pełnej analityki historycznych wniosków pozwala świadomie akceptować nowe wnioski złożone w systemie, a ich konsolidacja w jedno zamówienie do dostawcy lub wniosek o wszczęcie postępowania pozwala na optymalizację procesów zakupowych. Dzięki możliwej integracji systemu Bosflow z systemem magazynowym i systemami dostawców procesy zakupowe mogą odbywać się niemal całkowicie automatycznie. Procesy związane z zaopatrzeniem wdrażamy w pełnym lub wybranym zakresie w zależności od obowiązującej w organizacji polityki zakupowej oraz jej potrzeb i charakteru działalności.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Zobacz więcej