moduł bosflow
Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Korzyści:

  • efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą
  • bieżący dostęp do kompleksowych informacji technicznych o danym urządzeniu
  • monitorowanie TCO – całkowitych kosztów posiadania urządzeń i historii ich eksploatacji
  • otrzymywanie przypomnień o koniecznych przeglądach, kalibracjach i certyfikacjach

Elektroniczne teczki urządzeń i infrastruktury

To zbiór informacji i danych o konkretnym budynku lub urządzeniu. W teczce danego elementu majątku gromadzone są całościowe informacje dotyczące między innymi: procesu zakupu, elementów składowych, danych o dostawcach i firmach serwisujących, gwarancji, ubezpieczeniu, osobach odpowiedzialnych za dane urządzenie, zawartych umowach utrzymaniowych, zdarzeniach i kosztach związanych z eksploatacją lub likwidacją infrastruktury.

Zarządzanie umowami serwisowymi

Moduł gromadzi kompleksowe informacje o zawartych umowach utrzymaniowych oraz firmach serwisujących. Pozwala zaplanować jednorazowe lub cykliczne, gwarancyjne i pogwarancyjne przeglądy, certyfikacje oraz legalizacje urządzeń. Generuje wewnętrzne przypomnienia i zamówienia do wykonawców dotyczące działań serwisowych. Do informacji o wykonanych działaniach można podłączyć protokoły, zalecenia pokontrolne i uzyskane certyfikaty.

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Procesowanie zgłoszeń serwisowych związanych z awariami i naprawami, w tym również planowanymi, pozwala zarządzać pracą serwisu wewnętrznego i zlecać naprawy firmom zewnętrznym. Bosflow umożliwia również gromadzenie informacji o kosztach realizacji zgłoszeń i wiązanie danych zgłoszeń serwisowych z fakturami za ich realizację.
298
304
51
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Integracje Bosflow

Integracje z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami są nieodłącznym elementem wdrożenia systemu Bosflow. Na bieżąco implementujemy w systemie integracje ze wszystkimi obowiązkowymi dla podmiotów publicznych rozwiązaniami, takimi jak e-PUAP czy PEF. Realizujemy również integracje dedykowane dla poszczególnych Klientów z posiadanymi przez nich rozwiązaniami, w tym przede wszystkim z systemami finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi i dziedzinowymi. Na swoim koncie mamy wdrożone i funkcjonujące integracje z wieloma systemami ERP, między innymi: Infomedica, SIMPLE.ERP, Symfonia, Impuls EVO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja to obszary, które praktycznie zawsze w pierwszej kolejności są objęte automatyzacją procesów i elektronicznym obiegiem dokumentów. To właśnie do kancelarii lub sekretariatu trafia różnymi kanałami większość dokumentów spoza organizacji, jak też z tego miejsca są one wysyłane do podmiotów zewnętrznych. Kancelaria i działy administracyjne odpowiadają też za wewnętrzną dystrybucję dokumentów, ich archiwizację oraz planowanie i organizację pracy w jednostce. Automatyzacja procesów w tych obszarach wpływa na sprawne funkcjonowanie całej organizacji oraz pozytywne postrzeganie jej przez podmioty zewnętrzne.

Zobacz więcej