moduł bosflow
Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Korzyści:

  • kompleksowe zarządzanie wieloma projektami jednocześnie
  • bieżące monitorowanie projektów pod kątem organizacyjnym, finansowym i kadrowym
  • bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów i informacji związanych z poszczególnymi projektami
  • pełna kontrola nad budżetami projektów i ich wydatkowaniem

Planowanie i organizacja projektów

Założenie w systemie teczki projektu może być poprzedzone procesem obiegu wniosku o zgodę na dany projekt. Teczka projektu zawiera komplet informacji o projekcie od etapu jego tworzenia po etap realizacji i rozliczenia. Zakładanie teczki projektu to określenie między innymi tytułu i opisu projektu, czasu realizacji, źródeł finansowania, zespołu projektowego. Na tym etapie definiowany jest również budżet projektu.

Harmonogramowanie projektów

System pozwala określać etapy projektu, zadania i podzadania, tworzyć powiązania między nimi, przypisywać osoby odpowiedzialne, określać terminy i kolejność ich realizacji. Etapy i zadania mogą być uruchamianie ręcznie lub automatycznie, równolegle lub sekwencyjnie. Wstrzymywanie i ponowny start zadań, dodawanie notatek lub wysyłanie ponagleń odbywa się w panelu graficznym. Harmonogram jest także dostępny w postaci wykresu Gantta.

Budżetowanie i rozliczanie projektów

Moduł umożliwia tworzenie budżetów kaskadowych opartych na projektach, zadaniach oraz kontach analitycznych odzwierciedlonych w Bosflow lub pobranych z systemu zewnętrznego. Budżet projektu prezentuje planowane, zarezerwowane i zrealizowane kwoty wydatków. Rozliczanie budżetu projektu polega na wiązaniu danych pozycji budżetowych z dokumentami wpływającymi na ich realizację na przykład fakturami lub zamówieniami.
51
296
304
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja to obszary, które praktycznie zawsze w pierwszej kolejności są objęte automatyzacją procesów i elektronicznym obiegiem dokumentów. To właśnie do kancelarii lub sekretariatu trafia różnymi kanałami większość dokumentów spoza organizacji, jak też z tego miejsca są one wysyłane do podmiotów zewnętrznych. Kancelaria i działy administracyjne odpowiadają też za wewnętrzną dystrybucję dokumentów, ich archiwizację oraz planowanie i organizację pracy w jednostce. Automatyzacja procesów w tych obszarach wpływa na sprawne funkcjonowanie całej organizacji oraz pozytywne postrzeganie jej przez podmioty zewnętrzne.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie zaopatrzeniem

Moduł zarządzania zaopatrzeniem pozwala na synchronizację i optymalizację procesów zakupowych materiałów, produktów i usług, które mają miejsce w organizacji. System prowadzi użytkowników przez całą ścieżkę – od złożenia zapotrzebowania, jego weryfikację i akceptację, po ewentualne wydanie produktu z magazynu lub uruchomienie procesu o nowy zakup, aż po złożenie zamówienia do dostawcy na bazie wcześniej zawartej umowy. W przypadku jednostek publicznych zebrane i skonsolidowane wnioski zakupowe mogą uruchamiać wnioski o wszczęcie postępowania publicznego.

Dostęp do pełnej analityki historycznych wniosków pozwala świadomie akceptować nowe wnioski złożone w systemie, a ich konsolidacja w jedno zamówienie do dostawcy lub wniosek o wszczęcie postępowania pozwala na optymalizację procesów zakupowych. Dzięki możliwej integracji systemu Bosflow z systemem magazynowym i systemami dostawców procesy zakupowe mogą odbywać się niemal całkowicie automatycznie. Procesy związane z zaopatrzeniem wdrażamy w pełnym lub wybranym zakresie w zależności od obowiązującej w organizacji polityki zakupowej oraz jej potrzeb i charakteru działalności.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Integracje Bosflow

Integracje z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami są nieodłącznym elementem wdrożenia systemu Bosflow. Na bieżąco implementujemy w systemie integracje ze wszystkimi obowiązkowymi dla podmiotów publicznych rozwiązaniami, takimi jak e-PUAP czy PEF. Realizujemy również integracje dedykowane dla poszczególnych Klientów z posiadanymi przez nich rozwiązaniami, w tym przede wszystkim z systemami finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi i dziedzinowymi. Na swoim koncie mamy wdrożone i funkcjonujące integracje z wieloma systemami ERP, między innymi: Infomedica, SIMPLE.ERP, Symfonia, Impuls EVO.

Zobacz więcej