moduł bosflow
Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Korzyści:

  • kompleksowe zarządzanie wieloma projektami jednocześnie
  • bieżące monitorowanie projektów pod kątem organizacyjnym, finansowym i kadrowym
  • bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów i informacji związanych z poszczególnymi projektami
  • pełna kontrola nad budżetami projektów i ich wydatkowaniem

Planowanie i organizacja projektów

Założenie w systemie teczki projektu może być poprzedzone procesem obiegu wniosku o zgodę na dany projekt. Teczka projektu zawiera komplet informacji o projekcie od etapu jego tworzenia po etap realizacji i rozliczenia. Zakładanie teczki projektu to określenie między innymi tytułu i opisu projektu, czasu realizacji, źródeł finansowania, zespołu projektowego. Na tym etapie definiowany jest również budżet projektu.

Harmonogramowanie projektów

System pozwala określać etapy projektu, zadania i podzadania, tworzyć powiązania między nimi, przypisywać osoby odpowiedzialne, określać terminy i kolejność ich realizacji. Etapy i zadania mogą być uruchamianie ręcznie lub automatycznie, równolegle lub sekwencyjnie. Wstrzymywanie i ponowny start zadań, dodawanie notatek lub wysyłanie ponagleń odbywa się w panelu graficznym. Harmonogram jest także dostępny w postaci wykresu Gantta.

Budżetowanie i rozliczanie projektów

Moduł umożliwia tworzenie budżetów kaskadowych opartych na projektach, zadaniach oraz kontach analitycznych odzwierciedlonych w Bosflow lub pobranych z systemu zewnętrznego. Budżet projektu prezentuje planowane, zarezerwowane i zrealizowane kwoty wydatków. Rozliczanie budżetu projektu polega na wiązaniu danych pozycji budżetowych z dokumentami wpływającymi na ich realizację na przykład fakturami lub zamówieniami.
300
299
301
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Moduły i procesy niestandardowe

W Bosflow możliwe jest zamodelowanie praktycznie każdego procesu biznesowego. Poza predefiniowanymi, najczęściej wdrażanymi modułami i procesami jak kancelaria, obieg faktur czy wnioski urlopowe każda organizacja posiada charakterystyczne dla niej procesy biznesowe, które można odzwierciedlić w systemie. Bosflow stanowi również doskonałe repozytorium ważnych dla danej organizacji typów dokumentów, w którym dla każdego z nich można zaimplementować w systemie dedykowany rejestr.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Konfigurator procesów i klasyfikacja dokumentów

Bosflow oparty jest o low-codową platformę, która umożliwia definiowanie i modelowanie w systemie dowolnych procesów biznesowych. Modeler procesów i kreator formularzy pozwalają w przystępny sposób, bez znajomości języków programowania projektować formularze i określać przebieg procesów.

System posiada również wbudowany moduł OCR, który rozpoznaje tekst na skanowanych i wprowadzanych do systemu dokumentach. Dzięki temu możliwe jest indeksowanie zawartości tekstowej dokumentu w wyszukiwarce, w celu umożliwienia jego łatwego wyszukania w elektronicznym rejestrze. Na podstawie odczytanej przez OCR zawartości tekstowej, każdy dokument może być automatycznie zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii.

Zobacz więcej