moduł bosflow
Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja to obszary, które praktycznie zawsze w pierwszej kolejności są objęte automatyzacją procesów i elektronicznym obiegiem dokumentów. To właśnie do kancelarii lub sekretariatu trafia różnymi kanałami większość dokumentów spoza organizacji, jak też z tego miejsca są one wysyłane do podmiotów zewnętrznych. Kancelaria i działy administracyjne odpowiadają też za wewnętrzną dystrybucję dokumentów, ich archiwizację oraz planowanie i organizację pracy w jednostce. Automatyzacja procesów w tych obszarach wpływa na sprawne funkcjonowanie całej organizacji oraz pozytywne postrzeganie jej przez podmioty zewnętrzne.

Korzyści:

  • eliminacja opóźnień w obsłudze spraw oraz łatwe monitorowanie ich statusu
  • maksymalne ograniczenie pracy na dokumentach papierowych
  • szybki dostęp do wszystkich dokumentów związanych z danym tematem lub sprawą
  • sprawne zarządzanie informacją
  • kompleksowa obsługa procesów archiwizacyjnych

Korespondencja przychodząca

Bosflow obsługuje korespondencję przychodzącą , która wpływa do organizacji różnymi kanałami – poprzez zintegrowaną z systemem platformę e-PUAP, e-mail, pocztą tradycyjną lub kurierem. Generowane z systemu kody kreskowe oraz integracja ze skanerami ułatwiają masowe skanowanie, rejestrację i dekretację korespondencji papierowej. Obsługiwane przez system składy chronologiczne porządkują przechowywanie dokumentacji papierowej.

Korespondencja wychodząca

Obsługa korespondencji wychodzącej odbywa się z wykorzystaniem tych samych kanałów, co w przypadku korespondencji przychodzącej. System usprawnia wysyłkę korespondencji seryjnej i generowanie etykiet. Odwzorowanie cenników wysyłek pozwala na ewidencję kosztów usług pocztowych. Automatycznie tworzony rejestr korespondencji pełni funkcję księgi wyjścia, z której generowana jest pocztowa książka nadawcza.

Korespondencja wewnętrzna

Usprawnia procesowanie spraw wewnątrz organizacji. Pozwala definiować termin obsługi sprawy lub odpowiedzi, zlecać zadania i konsultacje w ramach danej sprawy oraz dodawać do niej załączniki i notatki. Wiązanie korespondencji wewnętrznej z innymi typami spraw, dekretowanie korespondencji do pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników to tylko wybrane funkcje, dzięki którym wewnętrzny przepływ informacji odbywa się sprawnie.

Teczki spraw

Mogą pełnić rolę wirtualnych segregatorów, w których znajdziemy: dokumenty, notatki, maile oraz inne informacje dotyczące tej samej sprawy lub tego samego zagadnienia. W organizacjach stosujących instrukcję kancelaryjną teczki spraw tworzone są najczęściej w oparciu o kategorie JRWA i kategorie archiwalne. Na bazie przypisanej klasyfikacji dokumentów w pełnym zakresie obsługiwane są procesy archiwizacyjne.

Rejestr umów

Umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich rodzajów umów i powiązanych z nimi dokumentów. W indywidualnie zdefiniowanych polach formularza rejestrowane są istotne dla danej umowy parametry i informacje. Przypisanie osoby lub działu odpowiedzialnego za realizację umowy porządkuje proces zarządzania nią. Funkcje generowania przypomnień (terminowych, kwotowych, ilościowych) usprawniają realizację umów.

Archiwum zakładowe

Moduł realizuje procesy związane z obsługą archiwum zakładowego: tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, brakowania dokumentów, wypożyczania i zwrotu dokumentów do archiwum na podstawie złożonych wniosków. Dzięki zaawansowanym funkcjom katalogowania i indeksowania dokumentów, odszukanie każdego z nich w systemie, składzie chronologicznym lub tradycyjnym archiwum na podstawie fragmentu jego treści lub metadanych jest bardzo szybkie.

Rejestr kontaktów i kontrahentów

Rejestr zapewnia gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie bazy osób fizycznych (kontaktów) i osób prawnych (kontrahentów). Nowy kontakt lub kontrahent może być tworzony bezpośrednio w systemie lub pobierany z systemu zewnętrznego np. ERP. Założenie kontrahenta usprawnia integracja z bazą GUS (rejestr REGON). Dzięki weryfikacji numerów NIP oraz PESEL system zapobiega duplikacji wpisów w rejestrze.

Elektroniczna tablica informacyjna

To prosty sposób dystrybucji informacji w organizacji. Tablica umożliwia tworzenie i publikację ogłoszeń, informacji i zarządzeń dla zdefiniowanych odbiorców. Pozwala na definiowanie kategorii ogłoszeń oraz redaktorów uprawnionych do ich tworzenia. Określanie daty publikacji i przeniesienia do archiwum zapewnia aktualizowanie wyświetlanych ogłoszeń. System umożliwia wgląd w listę osób, które zapoznały się z danym ogłoszeniem.

Terminarz spotkań

Wspomaga planowanie spotkań jednorazowych i cyklicznych, zapraszanie na nie wybranych osób, zarządzanie terminami i zadaniami. Zaproszeni użytkownicy mogą potwierdzać lub odrzucać otrzymane zaproszenia. Wygląd kalendarza można dostosować do własnych preferencji, a sam kalendarz udostępniać wybranym użytkownikom, zachowując możliwość definiowania wydarzeń prywatnych.

Rezerwacja zasobów

Umożliwia definiowanie zasobów i zasad zarządzania ich rezerwacjami (np. salami konferencyjnymi lub samochodami). Uprawnieni użytkownicy mogą w systemie rezerwować potrzebne zasoby, a osoby odpowiedzialne za dany zasób potwierdzać lub odrzucać rezerwacje. Zakładanie rezerwacji, podgląd dostępności zasobu i założonych rezerwacji oraz zarządzanie nimi odbywa się bezpośrednio z poziomu wbudowanego terminarza w formie graficznej.
304
300
298
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Integracje Bosflow

Integracje z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami są nieodłącznym elementem wdrożenia systemu Bosflow. Na bieżąco implementujemy w systemie integracje ze wszystkimi obowiązkowymi dla podmiotów publicznych rozwiązaniami, takimi jak e-PUAP czy PEF. Realizujemy również integracje dedykowane dla poszczególnych Klientów z posiadanymi przez nich rozwiązaniami, w tym przede wszystkim z systemami finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi i dziedzinowymi. Na swoim koncie mamy wdrożone i funkcjonujące integracje z wieloma systemami ERP, między innymi: Infomedica, SIMPLE.ERP, Symfonia, Impuls EVO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Moduły i procesy niestandardowe

W Bosflow możliwe jest zamodelowanie praktycznie każdego procesu biznesowego. Poza predefiniowanymi, najczęściej wdrażanymi modułami i procesami jak kancelaria, obieg faktur czy wnioski urlopowe każda organizacja posiada charakterystyczne dla niej procesy biznesowe, które można odzwierciedlić w systemie. Bosflow stanowi również doskonałe repozytorium ważnych dla danej organizacji typów dokumentów, w którym dla każdego z nich można zaimplementować w systemie dedykowany rejestr.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Zobacz więcej